پدر به بچش: پاشو عزیزم یه لیوان آب واسه بابا بیار

بچه: ول کن بابا دارم تلویزیون میبینم. حال ندارم

بچه کوچیکتر: بابا ولش کن این خیلی بی تربیته پاشو برو خودت بخور

برای منم بیار😊😊😊

🍏😁😁😁