بزن کف مرتضی داماد گشته

بزن کف قلب زهرا شاد گشته

👏👏👏

بزن کف در قدوم ماه داماد

بزن لبخند تا حق را کنی شاد

👏👏👏

چنین داماد را باشد عروسی

که هستی آیدش بر پای بوسی

👏👏👏

عروسی دختر ختم رسولان

عروسی مصطفی را راحت جان

👏👏👏

عروسی مریم و هاجر کنیزش

عروسی کو خدا دارد عزیزش

👏👏👏

عروسی هستی هستی فدایش

عروسی خلق داماد از برایش

👏👏👏

چه دامادی که فخر کائنات است

چه دامادی خداوند ثبات است

👏👏👏

چه دامادی سراپا فخر و عزت

چه دامادی خدای عشق و غیرت

👏👏👏

چه دامادی محمد ساق دوشش

ملائک هم غلام حلقه گوشش

👏👏👏

حلول ماه ذی الحجه

و سالروز ازدواج حضرت علی(ع)

و حضرت فاطمه ( س) مبارک باد 🌸🍃

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌