"زن" ها را عاشقانه بخواهید ...

آن ها را قاطیِ بازیِ مسخره ی منطقتان نکنید ...

زن ها دلشان یک "مرد"می خواهد ...

که مثلِ دیوانه ها ،،،

دلداده شان باشد ...!

مردی که ؛

در عاشقی اش ؛

به هیچ صراطی ،،،

مستقیم نباشد ... !

منطق نمی خواهد !

عاشقِ یک "زن" بودن ؛

سخت ترین کارِ دنیاست ...

"جگر"می خواهد !!!