.

پاورچین بیا

تنهاییم را سرشار کن از عشق

معمار لبخند کهنه ام باش

چشمانم را نور ببخش

و بگذار با توووو

اورست عشق را به تسخیر دراورم

این روزها

عجیب

هوای با تو بودن دارم

انقدر که ارامم را روی ارامش نیست💕