💠می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد!🤔

🚫شما گوش نکنید . . .

چون اگر چنین بود،

از منش و شخصیت هیچکس، چیزی باقی نمی ماند!

هر کس، هرچه به سرت آورد،

فقط خودت باش..

نگذار برخورد نادرست آدمها، "اصالت و طبیعت" تو را خدشه دار کند

اگر جواب هر جفایی، بدی بود؛

که داستان زندگی ما،

خالی از؛

آدمهای خوب میشد ...💙😇

🔶🔸 @bsmsq 🔸🔶