🔹الهی با جمع کردن سفره هفت سین❤️ نوروزی❤

قرآنش نگهدارتان🌴

آینه اش روشنایی زندگیتان 🌹

سکه اش برکت عمرتان🌺

سبزیش طراوت و شادابی دلتان💐

ماهی اش شوق ادامه زندگیتان باشد ❤