🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷

من از خیلی چیز ها می ترسیدم :

از مادیان سپید پدر بزرگ،

از مدیر مدرسه،

از قیافه عبوس شنبه،

چقدر از شنبه ها بیزار بودم .

خوشبختی من از صبح پنجشنبه آغاز می شد،

عصر پنجشنبه تکه ای از بهشت بود،

شب که می شد در دور ترین خواب هایم

طعم صبح جمعه را می چشیدم.

👤 سهراب سپهری

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷