تقویم نجومی #یکشنبه

مصادف با

1396-03-07 هجری شمسی

1438-09-02 هجری قمری

2017-05-28 میلادی

✅ امروز روز مبارکی برای شروع بنایی، زراعت، تجارت، مسافرت، در پی نیازها رفتن و ازدواج است.

💠 امروز و فردا برای کندن چاه و قنات، امور کشاورزی، کاشت و برداشت خوب است.

امشب:

فرزند حافظ قرآن گردد.

┅┄🍃┄┄💕💕┄┄🍃┄┅

❣ @bsmsq ❣