⚜

الهی

امروزمان آغازی باشد

برای شکر بیکران

ازنعمتهای الهی

قلبمان جایگاه فقط مهربانی

زندگیمان سرشار ازآرامش

روحمان غرق ازمحبت الهی

وتن تک تک عزیزانمان

درسلامت کامل باشد

🍃🌷 @bsmsq

  دانلود ویدئو