حال دلت که خوب باشد
همه دنیا به نظرت زیباست
حال دلت که خوب باشد
حتی می شوی همبازی بچه ها
و چقدر لذت دارد که 
آدم ح

حال دلت که خوب باشد

همه دنیا به نظرت زیباست

حال دلت که خوب باشد

حتی می شوی همبازی بچه ها

و چقدر لذت دارد که

آدم حال دلش خوب باشد

حال دلتان تا همیشه خوب🌹

CHANNEL: @bsmsq