🌙

تا خـــدا هست،

هیچ لحظه ای

آنقدر سخت نمی شود

که نشود تحملش کرد !

شدنی ها را انجام بده

و تمام نشدنی هایت را

به خـــدا بسپار ..

شبتون آروم ودر پناه خدا...😍🙏

CHANNEL: @bsmsq

#کانال_دنیای_پیامک🍇👆

  دانلود ویدئو