🍁🥀هرگز نگو..

خسته ام..

زیرا اثبات میکنی ضعیفی..

بگو..نیاز به استراحت دارم

🍁🥀هرگز نگو..

نمی توانم

زیرا توانت را انکار میکنی

بگو....سعی ام را میکنم

🍁🥀هرگز نگو

خدایا پس کی؟؟؟

زیرا برای خداوند، تعیین تکلیف میکنی

بگو..خدایا بر صبوریم بیفزا

🍁🥀هرگز نگو

حوصله ندارم..

زیرا...برای سعادتت ایجاد محدودیت میکنی

بگو..باشد برای وقتی دیگر..

🍁🥀هرگز نگو

شانس ندارم..

زیرا به محبوبیتت در عالم،

بی حرمتی میکنی

بگو..حق من محفوظ است💐