📌هفت گام ساده به سوی خوشبختی

و آرامش درونی ...

۱- کمتر فکر کنید بیشتر احساس کنید..

۲- کمتر اخم کنید بیشتر لبخند بزنید..

۳- کمتر حرف بزنید بیشتر گوش کنید..

۴- کمتر قضاوت کنید بیشتر بپذیرید..

۵- کمتر تماشا کنید بیشتر عمل کنید...

۶- کمتر گله کنید بیشتر تحسین کنید..

۷- کمتر بترسید بیشتر دوست بدارید.!

👈ایـــن هفــت‌گــام فقط در ذهــن و درون

شماست که ‌با تغییر تفکر به ‌خوشبختی

و آرامش‌ خواهید ‌رسید ...

@bsmsq