⚛یکی از مرموزترین پدیده های جهان سیاهچاله است که معقتدند جهانی دیگر درآن وجود دارد.
اگر به سیاهچاله نزدیک شوی�

⚛یکی از مرموزترین پدیده های جهان سیاهچاله است که معقتدند جهانی دیگر درآن وجود دارد.

اگر به سیاهچاله نزدیک شوید عقربه های ساعتتان ازکارمیفتد، هیچوقت پیرنمیشوید و زمان بی معنی میشود!

👌👌👌👌👌😳😳😳