اُردیبهشت که می آید

قلمم ،

پُر میشود از شیدایی ...

کلمات ،

حوالیِ یادت میرقصند

و چه زیبا

بزمِ شوریدگی

در دلم برپا میشود ...

انگار زمین و زمان

مَست میشود از

بویِ بهارنارنجِ وجودت ...

مینویسم به نامِ #تــــو

تا دنیایم

قابل تحمل شود ...

#فرینـــاز_الفـــــــ