🍁 @bsmsq

اگر کسی صادقانه با شما

کینه ورزی کرد

و دشمنی خود را نشان داد

به او احترام بگذارید!

زیرا

اون دشمن با شرفی است.

او بهتر از دوستی است که

ریاکارانه محبت میکند...