چته عمو نیگا میکنی ؟

تو اول نگا کردی قشنگ !

....

l l | |

l l | |

l o o) (o o |

( c _)(_ c)

l ___) (__ |

L____/ \___|

/ __\ / __ \

/ ) ( \

l l | |

l l | |

l l | |

L_______/ \_____|

\##l |#/

l l | |

L L _ | _|

دعوای مدیرمون با مدیر گروه بغلی

مدیر بزن داغونش کن 😂😂

@bsmsq