💫

خدا کند یه اتفاق خوب بیافتد وسط زندگیمان

اری همینجا

وسط بی حوصلگی های روزانه مان

نگرانی های شبانه مان

وسط زخمهای دلمان

انجا که زندگی را هیچوقت زندگی نکردیم

یک اتفاق خوب بیافتد

انقدر خوب

که خاطرات سالها جنگیدن وخواستن ونرسیدن از یادمان برود

انگونه که یک اتفاق خوب همین الان همین ساعت

همین حالا....... از پشت کوهای صبرمان طلوع کند

طلوعی که غروبش

غروب همه ی غصه هایمان باشد

برای همیشه...🙏🌸🌸🌸🌸

❤