به رسمِ "رفاقت" برایت دعاهای خوب می کنم ؛

دعا می کنم لبخندهایت از تهِ دل باشد ، و غصه هایت سطحی و زود گذر

دعا می کنم مسیرِ موفقیتت هموار باشد و انگیزه های صعود و پروازت ، بسیار ...

دعا می کنم هرگز در پیچ و تابِ زمانه ، بی پناه نباشی ،

هرگز دلت نگیرد ،

و چشم های روشنت ، هیچ زمانی خیس و اشک آلود نباشد !

دعا می کنم عاشقِ کسی باشی ؛

که عاشقت باشد ،

و کسانی کنارت باشند ؛

که تو را می فهمند و هوای دلت را دارند ...

من خوشبختی ات را ، شادی ات را ، آرامشت را ؛

من آرزوهای زیبای تو را آرزو می کنم ...

آرزو می کنم به معنای واقعی "زندگی کنی" ...