🌸 به عزیزی گفتم:
صبح به خیر
در پاسخم گفت:
فرجامت نیک
به وجد آمدم از پاسخش
چه دعایی!
من برای او خیری خواستم
به کوت

🌸 به عزیزی گفتم:

صبح به خیر

در پاسخم گفت:

فرجامت نیک

به وجد آمدم از پاسخش

چه دعایی!

من برای او خیری خواستم

به کوتاهی یک صبح،

و او خیری برای من خواست

به بلندای یک سرنوشت.

🌹صبح تان بخیر، فرجامتان نیک