☘بخاطر سه چیز هیچ کسی رو مسخره نکنید :

چهره ی زشت

قد کوتاه

ناخن بلند

واه واه واه

نه قلقلی نه فلفلی😮

عه ببخشید از بحث خارج شدیم😶

خلاصه بخاطر این چند مورد کسی رو مسخره نکنید دوستان😕😐😓😂😂

@bsmsq