خداوند مرد را آفرید،

مرد تشنه بود،خداوند آب را آفرید.

مرد گرسنه بود خداوند نان آفرید.

مرد سردش بود خداوند آتش آفرید.

بعد خداوند دید مرد خیلی داره بهش خوش میگذره

زن را آفرید!!!😂😂😂😂😂

@bsmsq