🚨 هشدار: رواج قلیان جیبی خطرناک

این قلیان جیبی شارژیست و مایع قطره آن حاوی مواد اعتیادآور است. استفاده از این

🚨 هشدار: رواج قلیان جیبی خطرناک

این قلیان جیبی شارژیست و مایع قطره آن حاوی مواد اعتیادآور است. استفاده از این قلیان پیامدهای خطرناکی در پی دارد/منبع:وزارت بهداشت

📕 @bsmsq