صدور مجوز نمایش برای سه فیلم؛

«طلا خون» به همراه «عاشق پیشه» و «مرد نقره ای» مجوز اکران گرفتند

پروانه نمایش

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر با مجوز نمایش برای فیلم های : «طلا خون» به تهیه کنندگی وکارگردانی ابراهیم شیبانی ، « عاشق پیشه» به تهیه کنندگی وکارگردانی داوود موثقی و « مرد نقره ای» به تهیه کنندگی وکارگردانی محمد حسین لطیفی موافقت کرد.

#طلا_خون #عاشق_پیشه #مرد_نقره_ای فیلم_طلا_خون #فیلم_مرد_نقره_ای