زن‌ها پایان‌دهنده جنگ!

در سرزمین قفقاز زن‌ها می‌توانستند #جنگ را پایان دهند. آن‌ها میان دو گروه خشمگین قرار گرفته و #حجاب خود را برمی‌داشتند، مردها نیز به احترام زنان چشم‌ها را بسته و ناگریز از محل دور می‌شدند.