داستان قلعه زنان وفادار!

در شهر وينسبرگ آلمان قلعه‌ای وجود دارد بنام زنان وفادار که داستان جالبی دارد و مردم آن‌جا با افتخار آن‌را تعريف می‌کنند:

در سال ١١۴۰ ميلادی

شاه کنراد سوم شهر را تسخير می‌کند و

مردم به اين قلعه پناه می‌برند

و فرمانده دشمن پيام می‌دهد

که حاضر است اجازه بدهد

فقط زنان وبچه‌ها از قلعه خارج شوند

و به رسم جوانمرديی با ارزش‌ترين دارايی خودشان را هم بردارند و بروند

به شرطی که به تنهايی قادر به حمل آن باشند

قيافه فرمانده ديدنی بود

وقتی ديد

هر زنی شوهر خودش را کول کرده

و دارد ازقلعه خارج می‌شود ...!

زنان مجرد هم پدر يا برادرشان را حمل می‌کردند

شاه خنده‌اش می‌گيرد

اما خلف وعده نمی‌کند و اجازه می‌دهد بروند

و اين قلعه از آن زمان تا به امروز به نام « قلعه زنان وفادار» شناخته می‌شود

اينکه با ارزش ترين چيز زندگي مردم آنجا پول و چيزهاي مادي نبود

و اينکه اينقدر باهوش بودند

که زندگی عزيزان خود را نجات دادند تحسين‌ برانگيز است.

دعا کنيم در اين روزگار نيز باارزشترين داراييهای دنیوی ما عزيزانمان باشند،

نه پول، ثروت، ماشین، خانه ، پست و مقام ...