۲۶ مهر روز تربیت بدنی و ورزش گرامی 🌹

این روز به منظور آشنایی #جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد #ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش‌های همگانی برگزار می‌شود. ورزش و فعالیت فیزیکی در #سلامت #روان نیز مؤثر است. مطالعات نشان می‌دهد که موارد #افسردگی، #اضطراب و …. در اثر فعالیت فیزیکی بهبود یافته و ورزش به عنوان یک عالم حمایتی در #درمان بیماری روانی پذیرفته شده است.

ما اول عادت‌هایمان را می‌سازیم بعد عادت‌هایمان ما را می‌سازند. بیایید ورزش را به یک عادت در زندگیمان تبدیل کنیم.