چرا گاهی اوقات از شدت خنده، اشک می‌ريزيم؟

دو نوع #اشک ریختن وجود دارد و به همین دلیل، دو پاسخ متفاوت برای این پرسش وجود دارد. یک توضیح «اشک‌های احساسی» هستند که در پاسخ به احساسات شدید تولید می‌شوند.

تصور می‌شود بخش‌هایی از مغز که مسئول #خندیدن و #گریستن هستند، با یکدیگر هم‌پوشانی دارند؛ به همین دلیل برخی دانشمندان معتقدند دلیل گریستن برخی افراد هنگام خندیدن همین است.

توضیح دیگر این است که این اشک‌ها، «اشک‌های واکنشی» هستند. این اشک‌ها در پاسخ به تحریکات محیطی ایجاد می‌شوند؛ مثل زمانی‌که در باد شدید چشمان شما اشک می‌ریزد. وقتی خیلی شدید می‌خندید، ماهیچه‌های صورت شما منقبض می‌شوند و روی غدد اشکی فشار می‌آورند و باعث گریه‌ی شما می‌شوند