حرف قشنگ ماردونا!

مارادونا (فوتبالیست افسانهای آرژانتین)

مدتی به خاطر افسردگی پس از ترک اعتياد

در آسایشگاه روانی بستری بود.

وقتی مرخص شد حرف قشنگی زد:

اونجا ديوانه‌های زيادی بودند، يكی مي‌گفت من چگوارا هستم همه باور می‌كردن،

يكی می‌گفت من گاندی‌ام همه قبول مي‌كردن.

ولی وقتی من گفتم #مارادونا هستم همه خنديدن

و گفتن هيچ كس مارادونا نميشه!

اونجا بود که من خجالت كشيدم که چه بر سر خودم آوردم.

در اين دنيا #غرور، دمار از روزگار آدم در مياره و دقيقا گرفتار چيزی ميشی که فكر ميكنی هرگز

در دامش نخواهی افتاد.

مراقب خودمان باشيم؛ برگ‌ها هميشه زمانی می‌ريزند که فكر می‌كنند طلا شدند.