بيل گيتس بعد از خوردن غذا ۵ دلار به عنوان انعام به پيش خدمت داد. پيشخدمت ناراحت شد. بيل گيتس متوجه ناراحتی او شد و گفت: چه اتفاقی افتاده؟

پيشخدمت گفت: من متعجب شدم بخاطر اينکه در ميز کناری، فرزند شما ۵۰ دلار به من انعام داد. درحالی که شما که پدر او هستيد و پولدارترين انسان روی زمين، فقط ۵ دلار انعام می‌دهيد!

گيتس لبخندی زد و جواب معنا داری داد و گفت: او فرزند پولدارترين مرد روی زمينه ولی من پسر يک نجار ساده.

"هیچوقت گذشته ات را فراموش نکن"