مشی و مشیانه نخستین جفت بشر!

مشی و مشیانه نخستین #جفت بشر در تاریخ اساطیری ایران و از نطفه کیومرث هستند که پس از کشته شدن وی به‌دست #اهریمن بر زمین ریخته می‌شود.

مشی‌ و مشیانه از آغاز بر روی زمین زاده می‌شوند و هیچ #گناه نخستینی مرتکب نشده‌اند و وظیفه دارند جهان را از شر اهریمن برهانند.

پس از چهل سال شاخه‌ای ریواس می‌روید که دارای دو ساق و پانزده برگ است. این پانزده برگ برابر با سال‌هایی است که مشی و مشیانه (نخستین زوج آدمی) در آن هنگام دارند. مشی و مشیانه، همسان‌اند و تنشان در کمرگاه چنان به هم پیوند خورده است که شناخت اینکه کدام نر و کدام ماده‌اند ممکن نیست.

مشی و مشیانه دارای هفت جفت فرزند می‌شوند و هر جفتی یک #نر و یک #ماده است. هر کدام از جفت‌ها با هم آمیزش می‌کنند و روانه یکی از هفت‌ کشور می‌شوند. از آنان فرزندان دیگر به وجود می‌آیند و نسل بشر ادامه می‌یابد. مشی و مشیانه در صد سالگی می‌میرند. فرزندان مشی و مشیانه آغاز و مبدأ بسیاری از نژادهای گوناگون را در بر می‌گیرند.