افسانه اخو یا اکو

#اخو یا اِکو (Echo)، از الهه‌گان کوه هلیکون.

او بسیار پر حرف بود و با پرحرفی خود #هرا (الهه آسمان‌ها و ملکه ایزدان المپ) را سرگرم می‌کرد تا #زئوس به عشق بازی‌هایش بپردازد. هرا کاری کرد تا او نتواند حرف بزند و فقط انتهای کلمات دیگران را تکرار کند. عاشق جوان مغروری به نام #نارکیسوس شد و چون در این راه ناکام ماند، تحلیل رفت و از او جز صدایش باقی نماند.

برای آشنایی با نارکیسوس به لینک زیر مراجعه کنید:

https://blogram.me/elmira/6J9