آلیس در سرزمین عجایب!

آليس به يک دوراهی رسيد

و يک گربه را روی درخت ديد.

به گربه گفت:

«از کدام مسير بايد بروم؟»

گربه پرسيد:

«به کجا می‌خواهی بروی؟»

آليس پاسخ داد:

«نمی‌دانم.»

گربه گفت:

«پس مهم نيست که از کدام راه بروی!»

#لوئيس_کارول