می گيلان....

در آن هنگام تازيان ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ از #ايران تا #ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ و به ﺭﻭﺩ ﻟﻮﺍﺭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﮔﯿﻼنی‌ها ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩند. ﻣﺮﺩﻡ #ﮔﯿﻼﻥ ﻣﺪت‌ها ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﭘﺎﺩﺷﺎهی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ، ﺁﯾﯿﻦ ايرانی ﺭﺍ

می گيلان....

در آن هنگام تازيان ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ از #ايران تا #ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ و به ﺭﻭﺩ ﻟﻮﺍﺭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﮔﯿﻼنی‌ها ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩند. ﻣﺮﺩﻡ #ﮔﯿﻼﻥ ﻣﺪت‌ها ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﭘﺎﺩﺷﺎهی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ، ﺁﯾﯿﻦ ايرانی ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩند...

آمده است حجاج تازی به فرستاده ديلمی گيلانشاه نقشه‌ای از گيلان را نشان داده و می‌گويد: فتح سرزمين‌تان گيلان کاری بس آسوده است که نقشه تمامی راه‌ها و پيچ و خم‌ها نمايانگر است، فرستاده گيلانی می‌گويد: کسانی که اين نقشه را کشيده‌اند گويا در پشت اين پيچ و خم‌ها دلاوران و سرداران گيلانی که حاضرند تا پای جان از سرزمين‌مان دفاع کنند را جا انداخته‌اند...

ﮔﯿﻞ #ﮔﯿﻼﻧﺸﺎﻩ حکمران گيلان از نوادگان ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﯽ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﺶ ﯾﮏ #ﺷﺎﻫﺪﺧﺖ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﻤﺮﺩ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺍﺑﻦ ﺍﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﯿﻼﻥ ﺗﺎ #ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﺩ، ﻭﻟﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ تازيان ﺑﻮﺩ ﭘﺎیتختش ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﯿﻼﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﮕﺬﺍﺷﺖ ﮔﯿﻼﻥ ﺗﻮﺳﻂ #ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﻮﺩ.

«ﺁﺭﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﯿﻼﻥ ﺑﺎﻏﯿﺮﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ...»

(شهرياران گمنام - احمد کسروی)