عطر در ايران باستان

هنر گرفتن #عطر از گل‌های مختلف و جای دادن آن در شيشه‌های ظريف و کوچک برای اولين بار در بين #زرتشتيان در ايران اختراع شد، زيرا عطر يک نقش مهم در تشريفات دينی زرتشتی داشت.

در مورد اهميت عطر در ميان ايرانيان باستان در کتاب #تورات بند دوازدهم سوره استر آمده است: «دخترانی که قرار بود نزد اخشورش ( خشايارشا ) پادشاه پارسيان فرستاده شوند دوازده روز در روغن مر و عطريات و اسباب تطهير آنان را می‌آراستند...

اين خود می‌رساند که تا چه اندازه عطريات ميان زنان دربار #هخامنشی مورد استفاده بوده است...»

در عهد #ساسانيان در جلوی آتشکده‌ها دکان‌های عطرفروشی وجود داشتند تا به مومنين زرتشتی عطرهای خويش را بفروشند، بوهای خوش مانند راسن ، هوگون ، هوکرت و هدنپاک از عطرهای مراسم دينی زرتشتی ايران ساسانی بود.

پس از يورش تازيان به ايران مسلمانان نيز اين سنت را به ارث بردند و در جلو مساجد و بزرگ شهرهای اسلامی دکان‌های عطر فروشی قرار داشت که به مسلمانان می‌فروختند..

اين سنت حتی امروزه هم در کنار مساجد و شهرهای مذهبی ايران وجود دارد...

نوشته افتخار روحی‌فر