هر آدمی در درون خود یک #رقص دارد که باید کشف شود، وقتی که رقص درونت را پیدا کردی به شعف وصف ناپذیر دست پیدا می‌کنی که همان راه رهاییست.

نگاه کن

خورشید با عشق می‌رقصد

دریا با امواج می‌رقصد

زمین با اجرام می‌رقصند

انسان‌های عاشق با هم می‌رقصند

دنیا دارد با تو می‌رقصد .

همه چیز در تکاپو ست.

در تکاپوی عشق ….

تو از رقص بدنیا آمدی

با ریتم هستی هماهنگ شدی

با ندای فرشتگان آورده شدی …

رقص درونت را پیدا کن !

بازندگی بچرخ ….

با زندگی برقص ….

صدای هستی موسیقی زلال احساس توست.

برای عاشق شدن،

نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت! برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت!

#میلان_کوندرا