روانشناسی چهره افراد!

کسانی که #صورت کشیده دارند #هوش بالایی دارند.

کسانی که صورت باریک دارند هوش هیجانی بالا دارند.

کسانی که صورت پهن دارند #متعصب، بی‌احساس و بسیار موفق‌اند.

کسانی که #چشم درشت دارند روشن‌ فکر و باهوشند.

کسانی که چشم کوچک و باز دارند کمال‌گرا و درون‌گرا هستند.

کسانی که چشم‌های گود دارند مرموز، هوشیار و قوی هستند.

کسانی که چشم‌های بادامی دارند رمانتیک، مهربان، مقاوم و پایدار هستند.