تفاوت افسردگی در زنان و مردان!

زنان به خودسرزنشی گرایش دارند و مردان به سرزنش اطرافیانشان.

زنان احساس غم، بی‌تفاوتی و بی‌ارزشی می‌کنند و مردان احساس خشم و تحریک پذیری دارند.

زنان حالت دلواپسی و ترس دارند و مردان بدبین و گارد گرفته می‌شوند.

زنان از هر درگیری فاصله می‌گیرند و مردان درگیری و کشمکش درست می‌کنند.

زنان در این دوران دوست دارند درباره مسائل شان صحبت کنند در حالی که اکثر مردان صحبت درباره افسردگی‌شان را ضعف می‌دانند.

در بحث رفتارهای واکنشی نیز اکثر زنان در این دوران برای درمان خود به غذا، روابط دوستانه و روابط عاشقانه روی می‌آورند، در حالی که عموم مردان با تلویزیون، ورزش و رابطه فیزیکی سعی در فراموش کردن مسئله خود می‌کنند.