عروسک شادی بدون قلب!

#عروسک شادی را از دستش می‌گیرم و شکمش را فشار می‌دهم. عروسک، #گریه می‌کند. می‌گویم "مثل این".

باتری را از دلش درمی‌آورم و دوباره عروسک را فشار می‌دهم. می‌گویم: می‌بینی؟ اگر صدایت در نیاید حتی بدتر از عروسک بدون باتری هستی، بدون #قلب. آن وقت می‌شود هر کاری با تو کرد. چون کسی نمی‌فهمد.

#فریبا_وفی

#پرنده_من

عکس از: Black-Eyed Suzie