#فریدا کالو

فریدا کالو #نقاش مکزیکی و یکی از #زنان نامدار تاریخ #هنر #معاصر است. او به خاطر #خودنگاره‌های هنرمندانه‌اش، مشهور است.

نقطه عطف زندگی فریدا در سپتامبر١٩۲۵ بود که دچار صانحه #تصادف می‌شود و از چند ناحیه به شدت آسیب می‌بیند او در بستر #بیماری سرنوشت خود را به دست می‌گیرد و برای #اولین بار شروع به نقاشی کشیدن می‌کند، او با استفاده از #لوازم کار پدرش توانست #امیال، #آرزوها و #رنجش‌هایش را از #جسم ساکن و گچ گرفته اش بر روی بوم نقاشی کند. فریدا بعد از آنکه بهبود کامل یافت توجه‌اش را به نقاشی معطوف کرد.

#همه_چیز_برای... #فریدا_کالو #نقاش_مکزیکی #هنر_معاصر