نماد زن در دوره #باستان:

نمادهای مربوط به #زن پیچیده است و معمولا نقش #دوسویه دارد. هم شاه بانوی #باکره بهشت است و هم زن #درنده خو و #بدکاره. هم #خرد متعالی و هم #حماقت فراوان. هم #هدایت ناب معنوی و هم #اغواکنندگی را به همراه دارد.در تندیسه‌هایی که از الهه‌ها در دوران باستان باقی مانده، مشخص است که زن نقش #باروری دارد زیرا در این تندیسه‌ها بر اندام باروری زنان تاکید شده است. جالب این است که حتی #گریستن زن‌ها در مراسم #عزاداری مربوط به باروری می‌شود، همانطور که آب #باران به #زمین می‌رسد و گیاه دانه‌ای که زیر خاک است، سبز می‌شود، وقتی‌ که برای #مرده‌ها گریه می‌کنیم، #حیات مجدد پیدا می‌کنند و به همین خاطر زن‌ها در عزاداری نقش مهم‌تری دارند.