دستور استاندارد شستشوی لباس‌ها:

دستور استاندارد شستشوی لباس‌ها:

#شلوار جین بعد از هفت بار پوشیدن

#تاپ و #تی‌شرت بعد از یک بار پوشیدن

لباس مهمونی :بعد از دو بار پوشیدن

#لباس زیر بعد از دو بار پوشیدن

#جوراب بعد از هر بار پوشیدن

لباس ورزشی بعد از هر بار پوشیدن

#پیژامه و لباس خواب بعد از پنج بار پوشیدن

کفش‌ها وقتی واقعا کثیف شدن

#دامن، #مانتو و شلوار نخی بعد از سه بار پوشیدن