افسانه یونانی هسپریدس (دختران شب)

#هسپریدس در اسطوره‌های #یونان پری‌ها یا حوری‌هایی بودند که مسئولیت #حفاظت از باغ سیب‌های #طلائی را برعهده‌داشتند. این باغ در #کوه اطلس از کوه‌های #آرکادی قرار داشت و متعلق به #هرا بود.

با این که هسپریدها وظیفه داشتند از میوه‌ها و درختان باغ #مراقبت کنند، ولی خودشان گهگاه از آن میوه‌ها می‌خوردند، به همین علت هرا به آنها چندان اعتماد نداشت و یک #اژدهای همیشه‌ بیدار و صد سر را به نام #لادون به عنوان محافظ اضافی باغ تعیین کرده‌ بود تا او مواظب کارهای هسپریدها باشد.

زمانی که هرکول در حال پیمودن دوازده #خان خود بود، به عنوان خان یازدهم مأموریت یافت که سیب‌های #زرین را از #باغ هرا بدزدد. هرکول ابتدا تلاش کرد محل باغ و سکونت گاه هسپریدها را شناسایی کند، سپس هنگامی که به باغ رسید، #اطلس را فریب داد و سیب‌ها را از باغ #ربود و با خود برد.

گفته می‌شود که #آتنا بعدها سیب‌ها را به محل اصلیشان بازگرداند. پس از آن پری‌ها به #درخت تبدیل شدند.