هفته پنجم لیگ یک ایران

شکست تلخ عقاب های #تالش با تصمیمات عجیب داوری!

#رایکا_بابل 2

#چوکا_تالش 1

گلها

#امیرمحمد_منصف ٣٠

#علی_خسرونژاد ٨۴

#رایکا

#علی_مصطفایی ۶١

#چوکا

در نیمه اول بازی داور مسابقه بازیکن رایکا را از زمین بازی اخراج کرد اما پس از اعتراض شدید کادرفنی رایکا بابل داور مسابقه در تصمیمی عجیب رای خود را برگرداند و از اخراج بازیکن رایکا صرف نظر کرد!