هفته هفتم لیگ یک ایران

#شاهین ، #ملوان را متوقف کرد

#شاهین_بوشهر 1

#ملوان_انزلی 1

گلها

#عیسی_پرتو (og) ۵٢

شاهین

#خشایار_زبرجد ٢٧

ملوان

ملوانان در نیمه اول این بازی از حریف پیش افتادند اما در نیمه دوم شاهینی توانستد قوهای سپید بندر #انزلی را متوقف کنند.