جوش شیرین بوی بد کفش را از بین می‌برد

بی شک یکی از بهترین موادی که بوی بد کفش ها را از بین می برد، #جوش شیرین می‌‌باشد.

شما می توانید هر شب بعد از استفاده از #کفش، مقداری جوش شیرین در کف آن ریخته، سپس تا صبح آن را به حال خود رها کنید.

صبح قبل از استفاده مجدد، کفش ها را کاملا از جوش شیرین پاک کرده و آن‌ها را بپوشید، بدین ترتیب کفش تان بوی بد نمی گیرد.