اندازه‌گیری زاویه‌ها با دست

انگشت‌ها را باز کنید، زاویه بین انگشت شست و انگشت کوچک ۹۰ درجه است، زاویه بین انگشت کوچک و دیگر انگشت‌ها به ترتیب ۳۵، ۴۵، و ۶۰ درجه است.

#انگشت #زاویه #اندازه‌گیری #درجه #محاسبه_زاویه #اطلاعات_عمومی