ن

نت بلاگ

سرورها باید در اتاق سرور استاندارد ( Server room ) مستقر شوند چون امنیت فیزیکی و کنترل محیطی را به طور بهینه می توان ارائه کرد؛ سرور هایی که در این سرور روم قرار می گیرند باید تمام الزامات امنیتی در آنها رعایت شود.

هر اتاقی که یک یا چند کامپیوتر برای ارائه خدمات برای گروهی از کاربران از طریق شبکه …