آدرس پزشک معتمد دانشگاه:

چهارراه میکائیل- به سمت چهارراه پورسینا (خیابان نامجو)- بن بست گلشن آرا

جناب آقای دکتر بوستان

آدرس روی نقشه گوگل: http://yon.ir/drboostan

همچنین فرم حذف پزشکی به منظور دانلود پیوست شده است.