۱ مطلب

۹ آذر جشن آذرگان شاد باد

#ایرانیان باستان روز نهم هر ماه و ماه نهم هر سال خورشیدی را ایزد نامیده و آذر روز را برای توافق این دو نام جشن می‌گرفتند.

در این روز #آتشکده­‌ها را آراسته و آذین‌بندی می­‌کردند و در آن جایگاه #مقدس مراسم ویژه­‌ای برای #جشن برگزار می­‌کردند.